• Welcome to GCE Goa

  • Welcome to GCE Goa

  • Welcome to GCE Goa

  • Welcome to GCE Goa

  • Welcome to GCE Goa

Industrial Training  Details 2019-20

 Sr. No Name of the Student  Name of the Industry    Start Date End Date Duration
1

Fernandes Rolad

Bicholkar Prahlad

Velip Vishwas

Velip Vishwas

Naik Aniket

Hindustan  Copper  Ltd. ,KHETRI 24th June, 2019
21st July,2019  28 days
2
T.P Anagha 
Lohar Priyanka 
Naik Anuj 
Pednekar Tejas 
Malanjkhand Copper Project, HCL
24th June, 2019
21st July,2019 
 
28 days 
3
Santosh Kumar 
Naik Prajwal 
Chodankar Sneha 
Naik Sanisha 
Tendulkar Durva 
Shah Fahad 
MOIL NAGPUR
24th June, 2019
21st July,2019 
 
28 days 
4
Meshram Lucky Laxman 
Ravikumar Vishwakarma 
Ghatole Kamlesh 
Thakre Shashank 
Pankaj Thapar 
Rampura Agucha Mine,VEDANTA
24th June, 2019
21st July,2019 
 
28 days 
 
 
 
Industrial Training Details 2018-19
Sr. No  Name of the Student Name of the Industry    Start Date            End Date
 
 Duration
1
Rajesh Koli 
Fati Gawas 
MOIL NAGPUR


 
2
Kadam Swaraj Shrikant 
Bansinge Gaurav 
Kaushal Singh 
Chankesh Kumar 
Farhan Sadekar 
Hindustan Copper Ltd ,KHETRI
25th June, 2018 
24th July, 2018
 
3
Pratyusha Bhattacharjee 
Saif Ahmed Khan 
Umar Sayed 
Brijesh Desai 
Asif Mulla 
Malanjkhand Copper Project ,HCL
28th June, 2018 
27th July, 2018
 
4
Gauncar Bipin 
Gawade Shivam 
Gawas Deevesh 
Mohhammad Hussain 
MOIL NAGPUR
 
25th June, 2018 
24th July, 2018
 
5
Pranav Verenkar 
Vedant Bhingi 
Anup Phaldessai 
Reylan Costa 
Reagan Pereira 
Hutti Gold Mines 
2nd July, 2018
16th July 2018
 
6
Akshay Ramnathkar 
Ritesh Naik 
Vaibhav Paryekar 
Sohan Naik 
Donimalai Iron Ore Mines ,NMDC
2nd July, 2018
1st August, 2018
 
 
Industrial Training Details 2017-18
1
Gaude Purnanad 
Gawas Fati 
Hilario Denson 
Koli Rajesh 
Naik Kunal  
Hitti Gold Mines 
26th June, 2017 
25th July, 2017 
 
2
Gauns Akshay Ankush 
Jadhav Saish 
Khanolkar Siddhesh 
Naik Rohit 
Talekar Rohit 
Malanjkhand Copper Project 
26th June, 2017 
25th July, 2017 
 
3
Khade Disha 
Naik Saisha 
Khan Muzein 
Morajkar Siddhi 
Shakoli Shaikh Naved  
DM (Min) RTC  SAIL RMD MIOM, Jharkhand 
26th June, 2017 
25th July, 2017 
 
4
Deo Rahul Ravindra 
Parimal Sharma 
Western Coal Fields NAGPUR
26th June, 2017 
25th July, 2017 
 

 

 

 

 


MINING ENGINEERING   Department, GEC Goa